A ROBIKES INTERAKTÍV KERÉKPÁROS EDZŐTEREM HÁZIRENDJE

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőtermet a Roprint Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. üzemelteti (telephely: 2030 Érd, Csaba utca 56.).

A Házirend célja, hogy meghatározza a Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem-ben tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kiváló színvonalú, kulturált szolgáltatói tevékenység érdekében elengedhetetlenek.

A Házirend előírja továbbá a Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére vonatkozó, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Az üzemeltető vezetősége bármely vendég belépését megtagadhatja, akár indoklás nélkül is.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem területe és eszközparkja csak rendeltetésének megfelelően használható. A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem egész területén kizárólag az üzemeltető által megbízott személyek jogosultak engedély birtokában sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem sportszolgáltatásai kizárólag az Edzőterem nyitvatartási idején belül vehetők igénybe.

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem jogosult bármennyi napot indokolás nélkül zárva tartani, valamint fenntartja a jogot arra, hogy zártkörű rendezvény esetén az általános vendégkört távol tartsa.

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem általános nyitvatartási rendje a www.robikes.hu oldalon a foglalási rendszerben megadott időpontokra korlátozódik. Előzetes foglalás nélkül a termet a speciális felkészítés miatt igénybe venni nem lehet.

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek az edzésük végeztével a termet elhagyni.

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem területén TILOS:

a dohányzás és alkohol fogyasztása,

az olyan tevékenység, amely a Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért

minden másokat zavaró, erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység,

drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel való visszaélés,

bármely veszélyes anyag, tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek), állat bevitele,

az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda-anyagok (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása, termékek értékesítése, ügynöki tevékenység.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az üzemeltető a Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről a honlapon közzétett adatkezelési szabályoknak megfelelően adatnyilvántartást vezet. Az adatkezelés célja a tevékenység végzése, a személyes adatokat harmadik félnek a Szolgáltató nem adja ki.

A vendég bármilyen belépő vagy bérlet megvásárlásával elfogadja a Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását ellenőrzik.

Az első belépéskor Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem munkatársa regisztráció céljából jogosult a vendéget (a kedvezményes bérletekkel való visszaélés elkerülése érdekében) a személyét igazoló dokumentum bemutatására kérni.

A szükséges adatok közlését részben vagy egészben elhárító elzárkózó vendégtől az üzemeltető jogosult megtagadni szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azokat harmadik félnek nem adhatja át.

Amennyiben a Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásai bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgókép-, fényképfelvétel) és azokon esetleg bármely vendég látható, a vendég a reklámanyagon való megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN

Szabálytalanság (a jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályoknak a megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve ideiglenesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető az intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérheti; az utóbbiak utasításai szerint kell a továbbiakban minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Az Edzőterem területén minden vendégnek kötelező a rend és a tisztaság fenntartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyek sérüléseiért vagy anyagi értékeikben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY

Az Edzőterem területén minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet készít. A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. A rendkívüli eseménytől függően haladéktalanul, telefonon értesítendő:

Általános segélyhívó

 

 

(bármely esetben)

112

Mentő

 

 

(baleset esetén)

104

Tűzoltóság

 

 

(tűz esetén)

105

Rendőrség

 

 

(rendbontás esetén)

107

 

SPECIÁLIS SZABÁLYOK

Az edzőterembe kizárólag az abban végezhető sporttevékenységhez illő sportfelszerelésben lehet belépni.

Az edzőterembe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.

A sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem területén tiszta, zárt, váltó sportcipő vagy kerékpáros cipő használata kötelező

FOGYASZTÁS

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem két lehetőséget nyújt szolgáltatás vásárlásra:

a szolgáltatás értékesítése azonnali készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel,

napijegy illetve bérlet vásárlásával.

A bérletek fajtáját és árát a honlap tartalmazza. A bérletek névre szólnak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A kedvezményes bérletek kizárólag az arra jogosító igazolvány (pl.: fényképes diákigazolvány) felmutatásával együtt érvényesek. A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem jogosult a felmutatott igazolványokat ellenőrizni. A bérlet elvesztése esetén 1000 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére. A bérletek őrzését térítésmentesen vállaljuk, amennyiben arra a vendég igényt tart.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem szolgáltatásai kizárólag érvényes alap belépővel, bérlettel vagy egyéb, a Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás alapján vehetők igénybe.

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz öltözőhelyiséget biztosít.

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem jogosult az eszközök (pl. törölköző, kulacs) használatának ellenértékét a bérlet díjon felül meghatározni.

A talált tárgyakat a Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét rendelkezések:

a Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe, kizárólag saját felelősségre. Kiskorúak esetén szülői beleegyező nyilatkozat szükséges, eredeti aláírással ellátva. Tilos a forgó, mozgó alkatrészek közé benyúlni, a fogaskerekeket lefogni. Amennyiben a berendezések sérülése a nem szakszerű használatra vezethetők vissza, a kárt okozó köteles azt megtéríteni. Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem üzemeltetője semmilyen anyagi és erkölcsi felelősséget nem vállal a teremben bekövetkező sérülésekért.

a Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem sportszolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és tiszta váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során;

a szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható;

a bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat tenni tilos;

a gyakorlatot végző, a szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása tilos;

a szolgáltatásokat fertőző betegségben szenvedő személyek nem vehetők igénybe;

Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.

A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)!

 

HATÁLYBALÉPÉS

A Robikes Interaktív Kerékpáros Edzőterem jelen Házirendje bármelyik szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető a weblapon. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.